ข่าวประชาสัมพันธ์ > การนิเทศ กำกับและติดตามความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ข่าวทั่วไป วันที่ 9 พ.ย. 2564 - 20:03 น.

         วันอังคาร  ที่    เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนอนุบาลห้วยสัก นำโดย
นายยงยุทธ  แซ่อึ๊ง
 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรฯ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ได้ให้การต้อนรับ ศน.พวงพร  นิลนิยม และศน.บูรชาติ  ศิริเป็ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.๑  ที่มานิเทศ กำกับและติดตามความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมาตรการเฝ้าระวัง
และการติดตามแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป.ชร

- ณรดา มุกนามเมือง
โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก